ทั่วไป

มะเร็งปากมดลูกเป็นที่พบมากอันดับ 2 ของมะเร็งในสตรีและเป็นปัญหาสาธารณะสุขที่สำคัญของไทย ซึ่งพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 4,500 รายต่อปี โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 8,000 คนต่อปี โดยเฉลี่ยแล้วมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกถึงวันละ 12.3 ราย ปัจจุบันเป็นที่ทราบแล้วว่าโรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการได้รับเชื้อ เอช์พีวี (HPV) สายพันธุ์ดุ การป้องกันการติดเชื้อ HPV สามารถทำได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV โดยสามารถป้องกันการติดเชื้อของ HPV 16, 18, ได้ และสามารถป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้สูงสุดถึง 70 % ด้วยหลักฐานทางการแพทย์นี้ทางสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยและสมาคมโรตารีไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกโดยเชื่อว่า การมอบสุขภาพที่ดีให้กับสังคม ถือเป็นของขวัญที่สำคัญที่สุด


วัตถุประสงค์


 • เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็กหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยวชน
 • ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงปัญหาของโรคมะเร็งปากมดลูก
 • ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ตระหนักถึงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กเยาวชนและสตรี
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทของสมาคม นารีเวชไทย
 • รณรงค์และป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก
 • สร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

อุปกรณ์

เส้นทางวิ่ง

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562


 • 04.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 21 Km
 • 05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10 Km
 • 05.45 น. ปล่อยตัวนักกีฬาเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3Km และ 5 Km
 • 07.30 น. ผู้ที่ชนะการแข่งขันทุกรายการเข้ารายงานตัว
 • 08.00 น. พิธีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
 • 08.45 น. กล่าวปิดการแข่งขัน